5

BAYARAN PEPERIKSAAN STPM

 

5.1

Bayaran asas :   RM120.00

  

 

5.2

Bayaran untuk setiap mata pelajaran   :    RM90.00

                                                satu mata pelajaran

 

 

5.3

Calon sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan

(calon jenis 1, 7, dan 8) dikecualikan daripada membayar yuran peperiksaan.

 

5.4

Bagi calon sekolah swasta (calon jenis 2) dan calon persendirian individu, bayaran perlu dibuat dengan cara membeli nombor PIN MEC daripada kaunter atau kiosk Bank Simpanan Nasional (BSN) atau secara perbankan internet. Maklumat lanjut sila layari http://online.mpm.edu.my .

Nota: BSN akan mengenakan caj sebanyak RM1.00 bagi setiap pembelian nombor PIN MEC. PIN MEC hanya sah digunakan untuk peperiksaan pada tahun/penggal semasa sahaja.

 

5.5

Calon jenis 2 dan 3, hendaklah menjelaskan bayaran yuran STPM secara sekali gus sama ada calon mendaftar pada penggal 1 persekolahan tingkatan enam atau pada penggal 2 persekolahan tingkatan enam seperti jadual di bawah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAYARAN STPM

Bilangan mata pelajaran didaftarkan

Kadar bayaran (RM)

1 mata pelajaran

210.00

2 mata pelajaran

300.00

3 mata pelajaran

390.00

4 mata pelajaran

480.00

5 mata pelajaran

570.00

 

 

 

5.6

Bayaran yang telah dibuat akan terpapar pada Penyata Pendaftaran STPM (STPM/PP) untuk rujukan calon.

 

5.7

Pendaftaran untuk menduduki peperiksaan STPM hanya dibuka pada penggal 1 dan penggal 2 sahaja. PIN MEC yang dibeli (merangkumi pendaftaran STPM untuk penggal 1, penggal 2, dan penggal 3) hanya boleh digunakan untuk membuat pembayaran peperiksaan STPM pada penggal tahun semasa sahaja (PIN MEC yang dibeli untuk pendaftaran STPM pada penggal 1 akan tamat tempohnya pada tarikh tutup pendaftaran penggal 1. Calon yang akan mendaftar STPM pada penggal 2 hendaklah membeli PIN MEC pada penggal 2).

6

CARA PENDAFTARAN CALON PEPERIKSAAN

 

6.1

Calon Sekolah/Institusi

 

 

(a)

Pendaftaran calon sekolah/institusi dibuat secara online melalui portal Majlis Peperiksaan Malaysiahttp://www.mpm.edu.my atau http://online.mpm.edu.my.

 

 

(b)

Pendaftaran calon sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan untuk menduduki peperiksaan pada penggal 1, penggal 2, dan penggal 3 dibuat sekaligus pada penggal 1. Calon sekolah kerajaan akan menduduki peperiksaan pada penggal yang ditetapkan dan tidak dibenarkan untuk memilih penggal bagi tujuan menduduki peperiksaan kecuali disebabkan kes-kes tertentu yang mendapat kebenaran daripada Majlis Peperiksaan Malaysia.

 

 

(c)

Pendaftaran bagi calon sekolah swasta boleh dibuat pada penggal 1 atau penggal 2. Calon sekolah swasta boleh memilih untuk mendaftar pada penggal 1 atau penggal 2 dan memilih untuk menduduki peperiksaan sama ada ingin menduduki peperiksaan pada penggal semasa atau memilih untuk menduduki peperiksaan sekaligus pada penggal 3.

 

 

(d)

Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri hendaklah terlebih dahulu mengemaskini maklumat sekolah/institusi yang akan menjadi pusat peperiksaan sebelum pendaftaran dibuka.

 

 

(e)

Pengetua sekolah/institusi hendaklah memaklumkan nama Setiausaha Peperiksaan (SUP) sekolah/institusinya kepada Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD).   

 

 

(f)

Taklimat tentang kaedah pendaftaran secara online di peringkat daerah kepada semua SUP sekolah/institusi hendaklah diberikan oleh PPD.

 

 

(g)

Pihak sekolah/institusi juga boleh mendapatkan maklumat tentang pendaftaran calon peperiksaan untuk sekolah/institusi melalui laman portal Majlis Peperiksaan Malaysia.

 

 

(h)

Pihak sekolah/institusi perlu mendapatkan Nama Pengguna dan Kata Laluan daripada Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri untuk masuk ke dalam sistem pendaftaran online ini. SUP sekolah/institusi dinasihatkan untuk memuat turun/mencetak Manual Sekolah dalam http://online.mpm.edu.my yang terpapar pada ikon sekolah  untuk rujukan sebelum memulakan aplikasi sistem pendaftaran online tersebut.

 

 

(i)

Pengetua sekolah/institusi hendaklah mengarahkan SUP untuk mengurus pendaftaran sekolah/institusinya dengan mengambil tindakan yang berikut:

 

 

 

 

(i)

Mengemaskini maklumat sekolah yang terdapat dalam sistem pendaftaran online

 

 

 

 

(ii)

Mengisi data maklumat pendaftaran calon bagi sekolah/institusinya yang ingin menduduki peperiksaan

 

 

 

 

(iii)

Mengenalpasti calon istimewa dari segi penglihatan (buta atau rabun),  anggota (spastik), pendengaran (kurang dengar/pekak), pertuturan (sengau), dan selain daripada yang dinyatakan, dan mendaftarkannya bersama-sama dengan calon lain tetapi pemberitahuanbahawa calon tersebut adalah calon istimewa dan kemudahan yang dipohon adalah seperti tindakan pada para 7.

 

 

 

 

(iv)

Memastikan nombor PIN MEC disediakan dengan secukupnya oleh calon sekolah/institusi yang ingin menduduki peperiksaan (bagi calon sekolah swasta sahaja).

 

 

 

 

(v)

Menyemak maklumat awal pendaftaran calon melalui penyata pendaftaran (STPM/PP) seperti ejaan nama, nombor Kad Pengenalan, pusat untuk menduduki peperiksaan, mata pelajaran, kertas yang diambil dan maklumat lain yang tercatat pada STPM/PP adalah betul, dan mengemaskininya jika terdapat pindaan oleh calon sebelum talian pendaftaran online di sekolah ditamatkan. STPM/PP ini boleh digunakan sebagai bukti pendaftaran telah dibuat bagi menuntut Slip Laporan Pendaftaran Kemasukan Calon (LPKC) calon (jika maklumat calon tiada dalam semakan LPKC di portal Majlis Peperiksaan Malaysia).

 

 

 

 

(vi)

Memastikan data maklumat pendaftaran calon adalah betul sebelum talian pendaftaran online di sekolah/institusi ditamatkan

 

 

 

 

(vii)

Menyemak Slip Laporan Pendaftaran Kemasukan Calon (LPKC) bagi calon sekolah/institusinya dan memastikan LPKC dicetak oleh calon sebagai tiket untuk menduduki peperiksaan (rujuk para 9.2)

 

 

 

 

(viii)

Memaklumkan maklumat calon sekolah/institusinya yang tercicir kepada Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri atau Majlis Peperiksan Malaysia jika terdapat calon yang telah didaftarkan tiada dalam semakan LPKC dengan kadar SEGERA

 

 

 

 

(ix)

Mematuhi tarikh akhir talian pendaftaran online dibuka dan penghantaran maklumat pendaftaran/bahan/dokumen pendaftaran yang berkaitan seperti yang telah ditetapkan oleh Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri.

 

6.2

Calon Persendirian individu

 

 

(a)

Pendaftaran calon persendirian individu dibuat secara online melalui portal Majlis Peperiksaan Malaysiahttp://www.mpm.edu.my atau http://online.mpm.edu.my.

 

 

(b)

Pendaftaran bagi calon persendirian individu boleh dibuat pada penggal 1 atau penggal 2. Calon persendirian individu boleh memilih untuk mendaftar pada penggal 1 atau penggal 2 dan memilih untuk menduduki peperiksaan sama ada ingin menduduki peperiksaan pada penggal semasa atau memilih untuk menduduki peperiksaan sekaligus pada penggal 3.

 

 

(c)

Calon persendirian individu dinasihatkan supaya mendapatkan maklumat tentang pendaftaran peperiksaan melalui portal Majlis Peperiksaan Malaysia dan merujuk kepada Manual Calon Persendirian Individu yang terpapar pada ikon calon persendirian individu dalam http://online.mpm.edu.my untuk rujukan sebelum memulakan aplikasi sistem pendaftaran online tersebut.

 

 

(d)

Calon boleh memilih pusat peperiksaan yang dikehendaki semasa membuat pendaftaran secara onlinetetapi penentuan pusat adalah tertakluk kepada Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri. Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri berhak untuk memindahkan calon persendirian individu ke pusat lain selain daripada yang telah dipilih.

 

 

(e)

Menyemak maklumat awal pendaftaran melalui slip pendaftaran SPSTPM seperti ejaan nama, nombor Kad Pengenalan, pusat untuk menduduki peperiksaan, mata pelajaran, kertas yang diambil danmaklumat lain yang tercatat pada SPSTPM adalah betul, dan mengemaskininya sendiri sebelum talian pendaftaranonline ditutup. SPSTPM ini boleh digunakan sebagai bukti pendaftaran telah dibuat bagi menuntut Slip Laporan Pendaftaran Kemasukan Calon (LPKC) calon (jika maklumat calon tiada dalam semakan LPKC di portal Majlis Peperiksaan Malaysia). (Rujuk para 9.2) BACA selanjutnya .....